OMEZENÍ PROVOZU Správy družstva ve dnech od 23.7.2018 do 27.7.2018
Správa družstva sděluje, že z technických důvodů a čerpání řádné dovolené bude provoz Správy SBD PSL Liberec v termínu od 23.7. do 27.7.2018 omezen.


* Provoz pokladny v Liberci od 23.7. do 27.7. bude omezen také:
pondělí až čtvrtek od 8.00 hod. do 15.00 hod.
pátek od 8.00 hod. do 12.00 hod.
* Pro lokalitu Česká Lípa a Děčín jsou v tomto termínu úřední dny zrušeny.


* Havarijní služba bez omezení bude celodenně v tento týden zajištěna na tel. 724 858 546!
UZAVŘENÍ Správy družstva ve dnech od 30.7.2018 do 3.8.2018

Správa družstva sděluje, že z technických důvodů a čerpání řádné dovolené bude provoz Správy SBD PSL Liberec v termínu od 30.7. do 3.8.2018 zcela uzavřena.
To znamená, že budou zrušeny úřední dny na všech pracovištích družstva.


* Uzavření Správy družstva se týká také pokladny v Liberci

* Havarijní služba bez omezení bude celodenně i v tento týden zajištěna na tel. 724 858 546!
VYSVĚTLIVKY K VYÚČTOVÁNÍ NAJDETE ZDE PO KLIKNUTÍ
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ JSOU VYVĚŠENA NA ÚŘEDNÍ DESCE
V sekci >>KONTAKT-úřední deska >> ÚŘEDNÍ DESKA


PŘEVODY BYTŮ
Aktuální pravidla k převodům bytů naleznete v sekci >>DOKUMENTY>> PRIVATIZACE BYTŮ>>Pravidla pro realizaci převodů.
Výtah z textů usnesení představenstva týkající se převodů bytů do osobního vlastnictví
PŘ 21.07.2016Usnesení č.71/16: Představenstvo schválilo tato AKTUÁLNÍ PRAVIDLA PRO REALIZACI PŘEVODŮ BYTŮ DO OV platná pro SBD PS Liberec, a to s účinností od 21.7.2016.Představenstvo dále ukládá Správě BD tato pravidla distribuovat všem delegátům SD a vyvěsit je na webových stránkách družstva.

Znění pravidel (výtah bodů 1-3):

1) Družstvo zahájí práce na vzniku SVJ v postavení právnické osoby (SVJ-p) v daném domě či lokalitě garáží vždy, pokud 100 % členů družstva, kteří mají užívací práva k jednotkám v příslušnémdomě či ucelené části lokality garáží písemně požádá o převod této jednotky do osobního vlastnictví, a to za podmínky, že do doby zahájení prací na převodech bytů do osobního vlastnictví budou zcela vypořádány všechny finanční závazky příslušného domuvůči bytovému družstvu. (usnesení MSD prosinec 2015)

2) Družstvo, pokud v domě nebude moci být zajištěno 100 % žádostí členů dle bodu 1), může tuto podmínku nahradit zvolením družstva za člena statutárního orgánu nově vzniklého SVJ v zájmu zajištěnípráv svých členů. (usn. PŘ č.69/16)

3) Bude-li realizace přijatých usnesení v kolizi s jinými právními předpisy či postupy uplatňovanými jinými právnickými subjekty z důvodu jejich plnění platných zákonných předpisů, mimo jiné zákona č.89/2012 Sb. (kupř. katastrální úřady v části množství pře-váděných bytů), pověřuje MSD představenstvo družstva přijímáním takových samostatných opatření, aby převody bytů do OV mohly být přesto i nadále postupně prováděny. (usnesení MSD prosinec 2015)

PŘ 15.06.2017
Usnesení č.51/17: Představenstvo ve vztahu k sice včas podaným individuálním žádostem na převod bytu do OV (31.1.2017), ale za stavu, kdy převodem bytu vznikne ze zákona v domě DS SVJ-p a kdy dům je v současné době zcela bez závazků vůči družstvu, rozhodlo,aby výbory/předsedové DS svolali do 15.10.2017 mimořádné ČS, kde zajistí projednání:- vůle k podání 100% žádostí a překlopení DS na SVJ-p dle aktuál. znění Pravidel pro realizaci převodů bytů do OV (usn.PŘ 71/16),- potřebných podkladů pro jednání ustavující schůze SVJ-p,- návrhu kandidátky členů výboru SVJ-p.

V Liberci 19.7.2017