NABÍDKA SLUŽEB


I. Seznam služeb poskytovaných v rozsahu komplexní cenové nabídky:

Technická správa nemovitostí

a) Smluvní zajištění dodávek tepla a teplé užitkové vody včetně zajištění oprav a revizí domovních a bytových rozvodů, hlavních uzavíracích ventilů,

b) Smluvní zajištění dodávek plynu / v případě plynové domovní kotelny i zajištění oprav a revizí domovní kotelny a domovních a bytových rozvodů plynu/,

c) Smluvní zajištění dodávek studené pitné vody a odvodu odpadních vod, včetně zajištění oprav, údržby a revizí domovních rozvodů, vodovodní a kanalizační přípojky,

d) Smluvní zajištění dodávky elektrické energie do společných prostor a místností domu, včetně zajištění oprav a revizí elektrorozvodů,

e) Provádění údržby a oprav výtahů a výtahové šachty, údržba větracích šachet domu,

f) Zajištění oprav a údržby dalších věcí, které dle prohlášení vlastníka náleží do společných prostor domu, zejména pak chodeb, fasády domu, balkonů či lodžií, střechy domu, oken, včetně odborné pomoci při zpracování plánu krátkodobých či střednědobých oprav domu, dle požadavku výboru společenství

g) Poskytnutí odborné pomoci při zpracování výběrových řízení na dodávky větších oprav domu nebo jiného systému vytápění domu,

h) Zpracování dokladů pro získání finančních dotací pro tyto opravy, právní poradenství k návrhům obchodních smluv zpracovaných cizími dodavatelskými subjekty, včetně rozboru rozpočtu díla,

i) Odstraňování havarijních stavů bez ohledu na to, zda se jedná o havárie ve společných prostorách domu či v bytech.Revize

a) Zajištění revizí prostředků požární ochrany, včetně odstranění zjištěných závad,

b) Zajištění revizí hromosvodů na domě, včetně odstranění zjištěných závad,

c) Provádění revizí a oprav ostatních technických zařízení, které tvoří součást společných částí domu,

Způsob měření spotřeby tepla

Plnění zákonné povinnosti zajišťujeme měřením v jednotlivých místnostech v bytech či nebytových prostorech.

Způsoby měření:
a) pomocí elektronických indikátorů na radiátorech (EITN – elektronický indikátor topných nákladů)

b) měření tepelné pohody v bytech VIPA indikátory, měření se vyhodnocuje ročně za kalendářní rok. Protože jde o poměrové měření vyhodnocení lze provést kdykoliv, ale vždy pro všechny byty najednou.

Ekonomika a plánování

a) Vedení podvojného účetnictví o nákladech a výnosech domu, řádné účtování účetních případů na účetní osnovy dle vyhl.č. 504/2002 Sb., možné i dle vchodů domu,

b) Vedení hlavní účetní knihy a účetního deníku o pohybech finančních prostředků,

c) Inventární evidence hmotného a nehmotného majetku,

d) Zpracování roční účetní závěrky a zprávy o hospodaření o hospodaření společenství, roční vyúčtování zálohových služeb, zpracování výměrů měsíčních plateb na jednotlivé byty a kontrola jejich řádného placení,

e) Měsíční přehledy o pohybu finančních prostředků na účtu společenství,

f) Vedení seznamu dlužníků a jejich účetní upomínání,

g) Vedení pracovně právní a mzdové agendy,

h) Zpracování podkladů pro plnění daňových povinností společenství,

i) Odborné poradenství ve věcech účetnictví, daní, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

j) Odborná spolupráce při zajišťování dotací a úvěrů pro financování velkých oprav domu, včetně návrhů na jejich právní jištění

Legislativní a organizačně právní služby

a) Vedení archívnictví a jiné spisové dokumentace společenství,

b) Vedení evidence členů společenství,

c) Zajištění organizace schůzí shromáždění společenství vlastníků, tvorba prezenčních listin, pomoc při tvorbě pozvánek

d) Zajištění ustavujících schůzí společenství vlastníků, včetně přípravy dokumentů potřebných k zápisu společenství do rejstříku

e) Zajištění změn v obchodním rejstříku

f) V rámci vymáhání pohledávek společenství vůči fyzickým či právnickým osobám sev dané ceně realizují:
- zpracování kvalifikovaných právních upomínek vůči dlužníkům,

- sepis písemných uznání dluhů a jejich projednání s dlužníky s jejich použitím pro potřeby budoucích soudních řízení, pokud dlužník následně neplní,

- zajištění exekucí prostřednictvím smlouvy s Exekučním úřadem Liberec – s cílem urychlit exekuční řízení,

- zpracování uznání dluhu ve formě notářského zápisu ve spolupráci s notářskou kanceláří, které má stejné právní účinky jako soudní rozsudek ve věci,

- smluvní spolupráce s Advokátní kanceláří JUDr. Alexandra Šoljaka z Liberce při řešení složitých právních případů v oblasti stavebních zakázek, vymáhání dluhů vůči obchodním firmám nebo vlastníkům bytů apod.

g) Zpracování dokladů společenství nutných pro krajský soud ve věcech souvisejících s vedením rejstříku společenství / viz první zápis právnické osoby, poté změny ve složení statutár. orgánu, či jiné dílčí změny stanov společenství apod./ V této souvislosti jsme schopni k vyžádání společenství zpracovat i návrh zásadní novelizace jeho stanov navazující na nový občanský zákoník a další právní normy,

h) Zajištění právního poradenství k činnostem souvisejícími s výkonem působnosti orgánů společenství vlastníků bytů se zaměřením na oblast bytového práva, občanského práva, veřejných zakázek apod.,

i) Pořádání školení – porad se zástupci společenství vlastníků

II. Prohlášení o výši pojištění odpovědnosti z podnikatelské činnosti

Bytové družstvo má uzavřenou smlouvu na pojištění odpovědnosti z podnikatelské činnosti s Alianz pojišťovnou a.s., kde předmětem pojištění je:
a) pojištění budov, kde jsou pojištěna nebezpečí: požár a související nebezpečí, voda z vodovodních zařízení, vichřice, krupobití, povodeň a záplava

b) pojištění movitých věcí, kde jsou pojištěna stejná pojištění jako u budov a pojištění proti krádeži vloupáním

c) pojištění skla

d) pojištění elektronických zařízení

e) pojištění strojů a technických zařízení

f) pojištění odpovědnosti za škodu. Součástí tohoto pojištění je i pojištění škody nebo újmy způsobené v souvislosti s výkonem činnosti statutárního orgánu společenství vlastníků jednotek

Pojistná smlouva umožňuje, aby bytové družstvo rovněž mohlo do rámce své pojistné smlouvy zahrnout i domy, kde vykonává funkci správce domu s dopadem na podstatné snížení výše úhrady běžného ročního pojistného pro takový dům, neboť má nastaveno výhodnou sazbu výše pojistného z důvodu množstevního rabatu.
Dům - společenství vlastníků, tak může na pojištění ušetřit až několik tisíc ročně.
Další součástí pojištění je zvýhodněná nabídka na pojištění domácnosti pro uživatele v domech ve správě Stavebního bytového družstva pozemní stavby Liberec.

III. Reference

Finanční stabilita: ekonomické výsledky i přes opakující se ekonomickou stagnaci v rámci státu jsou v letech 2011 – 2015 pozitivní, když roční zisk družstva před zdaněním se pohybuje trvale mezi 3 až 4 miliony Kč.
Dosud realizované vybrané akce v oblasti stavební údržby: 85% bytového fondu ve vlastnictví či správě SBD prošlo modernizací nebo rekonstrukcí včetně financování těchto oprav pomocí různých dotačních titulů Státního fondu rozvoje bydlení, evropských fondů či programu Zelená úsporám, - rekonstrukce domů celého sídliště Gagarinova, které bylo koupeno od Fondu národ. majetku se závazkem provést rekonstrukci koupených panelových domů v objemu nejméně 40 mil. Kč. za dobu 4 let
- přechod domů na vlastní vytápění výstavbou domovních plynových kotelen. V současné době se již jedná o 26 domů, kde se tyto kotelny provozují, a připravují se další instalace,
- instalace a chod domovního vytápění pomocí tepelných čerpadel obytného domu čp. 284, ul. Tovární, Liberec – Františkov, jako pilotní projekt tohoto způsobu vytápění.

IV. Nabídková cena za správu nemovitosti

Současná cena za komplexní výkon správy nemovitostí: 138,-Kč + aktuální základní sazba DPH /byt/měsíc.
Nabídková cena jen za provedení účetní, finanční a daňové služby: 90,-Kč/byt/měsíc + DPH (Tato cena zahrnuje práce uvedené na úseku ekonomiky společenství pod body a) až bod i), a z úseku správní a právní činnosti úkony vedené pod body a) až bod c) .
V případě, že se k těmto službám objednává i povinnost správce zajistit pravidelné revizní prohlídky technických zařízení domu zvyšuje se částka na 105,-Kč/byt/ měsíc + DPH.

Ve většině domu provádíme komplexní správu, avšak není problém nabídnout a zajistit v případě konkrétních požadavků správu tzv. ,, na míru,,.